Brief tegen het plaatsen van cannabis met 15% THC op lijst 1 van de Opiumwet

Gepost op: 26-02-2014 door admin

1. De 15% maatregel heeft niets, maar dan ook niets, van doen met waar het voor bedoeld is van het terugdringen van problematisch cannabisgebruik. Als deze maatregel vergeleken zou worden met het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, zou dit betekenen dat verondersteld wordt dat alleen wijn en sterke drank en niet bier tot dronkenschap en alcoholverslaving leidt. Met een vergelijkbaar alcoholpromillagenorm als die met de 15% THC maatregel zou dit inhouden dat café’s alleen nog maar bier mogen schenken en slijterijen geen wijn en sterke drank kunnen verkopen. Er is geen weldenkend mens die een dergelijke maatregel overweegt, maar blijkbaar wel bij cannabis!

2. Het terugdringen van problematisch cannabisgebruik is in plaats van een 15% THC maatregel gebaat bij een tweeledige preventieaanpak voor:
Jongeren (18-): Het integreren van drugs- c.q. cannabisvoorlichting in de bestaande Gezonde Schoolprojecten van het verhogen van de assertiviteit onder jongeren over de voor hun belangrijke thema’s zoals seksualiteit, veilig uitgaan, drank- en druggebruik, gezond eten, sterk staan binnen de groepsdruk, enz.
(Jong) volwassenen (18+): Het terugdringen van problematisch cannabisgebruik onder deze categorie van gebruikers is het beste te realiseren via de makkelijkste vindplaats van de doelgroep middels samenwerking met de coffeeshopbranche, van training van het personeel in vroegsignalering van probleemgebruik onder de bezoekers, van het verstrekken van productinformatie over de verschillen in soorten hasj en wiet, van flyers over verstandig gebruik zoals het niet onder invloed deelnemen aan het verkeer, enz.

Met de invoering van de 15% maatregel wordt niet alleen de basis weggeslagen van de cannabispreventieprojecten naar beide groepen maar zal ook ten koste gaan van de geloofwaardigheid van de preventie- en voorlichtingcampagnes tegen het gebruik van harddrugs, een in meerder opzichten wel zeer hoge prijs van de 15% maatregel als een aantal van de huidige, in mijn ogen verontrustende trends in het gebruik van harddrugs in ogenschouw genomen worden wat een geloofwaardige harddrugpreventiebeleid vereist, ver weg van die voor cannabis.

3. Er is geen enkel verband als zou de mate van het THC gehalte in cannabis tot problematisch gebruik leiden. Als dit zo zou zijn had dit al decennia eerder in de jaren zeventig en tachtig gesignaleerd moeten worden van dat EN de gemiddelde hasjgebruiker uit die tijd veel heftiger blowden EN dat toen in coffeeshops cannabis werd verkocht met een hoger (tot vergelijkbaar) THC gehalte als de laatste 10/15 jaar.

4. De vraag is dus interessant; waar, door wie en hoe de veronderstelling is ontstaan dat het THC gehalte in cannabis tot problematisch gebruik leidt? Een poging tot een uitleg!
Het was in de jaren negentig dat het gebruik van cannabis zich steeds meer vervolkste met als bijeffect dat het toenam onder extreem puberende probleemjongeren en jong volwassenen die hun sociaal/psychische problemen wegblowden.
Het was een uitvloeisel van de toenemende stress, de druk van de prestatiemaatschappij die de tijdgeest van de jaren negentig kenmerkte. (dit werd in die tijd ook zichtbaar in de toename van extreem alcoholgebruik, van een toename van overmatig “troost eten” en van andere meer extreme trends onder bepaalde groepen in de samenleving.)

Het was dan ook niet toevallig dat in die tijd vanuit het jeugd/jongerenwerk, schoolhoofden tot de eerstelijns gezondheidszorg de eerste berichten op gang kwamen over de stijging van problematisch cannabisgebruik onder bovengenoemde categorieën van gebruikers. De fout die er echter gemaakt werd was dat deze bezorgde trend toegedicht werd aan de, in diezelfde tijd, alarmerende berichten vanuit kringen van politie/justitie over de stijging van het THC gehalte in Nederwiet, een, naast buitenlandse hasj en wiet, nieuwe soort cannabis die vanaf ongeveer 1992 op de markt was gekomen .
Ondanks dat er slechts sprake was van een inhaalslag van het THC gehalte in Nederwiet met die van de buitenlandse hasj bleef de veronderstelling overeind als zou het stijgende THC gehalte in Nederwiet de oorzaak zijn van de toename in het aantal probleemgebruikers. En toen vanaf de eerste helft van de nieuwe eeuw allerlei verontrustende berichten (via trouwens elkaar keer op keer tegensprekende onderzoeksresultaten met nu weer recent Harvard Medical Universiteit van dat cannabisgebruik niet tot psychose en schizofrenie leidt) op gang kwamen over het verslavende karakter van cannabis met daar bovenop de gezondheidsrisico’s van hersenschade, psychose, schizofrenie, geheugenverlies, enz, groeide bovenstaande veronderstelling meer en meer uit tot een heuse publieke en politieke waarheid, omschreven met de oneliner dat; “softdrugs, door het vele THC, haar onschuld had verloren en als een harddrug beschouwd moet worden”.

Met de instelling van de adviescommissie van de regering, de Commissie Garretsen, was er de hoop dat deze beeldvorming doorbroken zou worden. Het tegendeel gebeurde van dat de Commissie de regering de 15% THC maatregel adviseerde. En ondanks de vele bezwaren vanuit uiteenlopende disciplines en instanties volhardt de regering in haar besluit om deze maatregel in te voeren, een maatregel gestoeld op een vermeende relatie tussen het THC- percentage en problematische cannabisgebruik.

5. Naast dat de 15% maatregel niet het doel dient waarvoor het bedoeld is leidt het ook de aandacht af van een andere stof in cannabis , van die van CBD.
Het verschil is dat waar THC voor een high (piekeffect) zorgt THC/CBD voor een meer ontspannen (stoned) effect zorgt. Beide soorten hebben een aftrek onder de uiteenlopende groepen van gebruikers van cannabis. Met de 15% THC maatregel zullen vele van beide soorten cannabis van de markt verdwijnen met, waar het met deze maatregel juist nietom te doen is, als bijeffect van dat de dwangmatige gebruiker nog overmatiger moet blowen van de nog overgebleven zwakkere soorten cannabis.

In plaats van de 15% maatregel moet het beleid erop gericht zijn dat coffeeshops een divers aanbod van beide soorten hasj en wiet kunnen blijven verkopen. Met een dergelijk ruim aanbod (vergelijkbaar met de natte horeca, van een ruim assortiment aan soorten alcohol) speelt de coffeeshop in op de uiteenlopende wensen van de gebruiker, op de diversiteit aan motieven van gebruik. Met een ruim aanbod aan soorten hasj en wiet blijft de coffeeshop onderscheidend, dus concurrerend ten opzichte van het illegale verkoopcircuit waar gebruikelijk slechts één tot twee soorten cannabis te koop is (plus vaak ook harddrugs).

Binnen de eerder in deze brief geadviseerde preventie- en voorlichtingsaanpak binnen coffeeshops kan het personeel opgeleid worden om de bezoekers te informeren over de verschillen in werking tussen de soorten cannabis. Een gevarieerd aanbod van hasj en wiet biedt de mogelijkheid om die categorieën van gebruikers die, om welke reden dan ook gevoelig zijn voor de piekwerking van THC te adviseren om cannabis te kopen waar THC en CBD in zit. Het stoppen met de eenzijdige aandacht op THC heeft ook voordelen in de preventie en voorlichting naar beginnende gebruikers (18- en 18+). In hun nog heftige puberale fase heeft het nut om hen te wijzen op de milde werking van cannabis met THC/CBD daar waar zij eerder de voorkeur gaven aan wiet met alleen THC. De praktijk in binnen- en buitenland leert dat deze risicogroep hier positief op reageert van meer vastigheid in het dagelijkse leven, van het meer nakomen van afspraken, van minder pieken en dalen aan wisselende stemmingen ( het minder “van de wereld zijn”) enz. En ook voor de hulpverlening van dwangmatige gebruikers is het aandacht schenken aan THC/CBD van belang. Binnen de therapeutische aanpak van het afbouwen van de dagelijks hoeveelheid cannabis naar de uiteindelijke ontwenning kan cannabis met een evenwichtige samenstelling van THC/CBD een belangrijke bijdrage leveren in een succesvolle uitvoering van deze vorm van hulpverlening.

Kortom, alle sectoren die uitvoering geven aan het Nederlandse softdrugs- en coffeeshopbeleid hebben baat bij het stoppen van de eenzijdige aandacht op THC. De eerste stap die dat moet bewerkstelligen is dat de maatregel van het plaatsen van cannabis met 15% THC op lijst 1 van de Opiumwet ingetrokken wordt. Met het intrekken van deze maatregel kan er werkelijk begonnen worden aan het terugdringen van problematisch cannabisgebruik. In deze notitie zijn daar al een aantal suggesties over terug te lezen.

Amsterdam Februari 2014
Adviesburo Drugs
August de Loor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *