Position Paper tegen het plaatsen van cannabis met 15% THC op lijst 1 van de Opiumwet

Gepost op: 15-10-2014 door admin

Amsterdam, 30 september 2014

Position paper over de mogelijke gevolgen van het ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer.

Stichting Adviesburo Drugs
August de Loor
Entrepotdok 32a
1018AD Amsterdam

Geachte leden van de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Om maar meteen met deur in huis te vallen, de 15% THC maatregel heeft niets, maar dan ook niets, van doen met waar het voor bedoeld is van het terugdringen van problematisch cannabisgebruik. Als deze maatregel vergeleken zou worden met het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, zou dit betekenen dat verondersteld wordt dat alleen wijn en sterke drank en niet bier tot dronkenschap en alcoholverslaving leidt. Met een vergelijkbaar alcoholpromillagenorm als die met 15% THC in cannabis zou dit inhouden dat café’s alleen nog maar bier mogen schenken en slijterijen geen wijn en sterke drank kunnen verkopen. Er is geen weldenkend mens die een dergelijke maatregel overweegt, maar blijkbaar wel bij cannabis!

Er is geen enkel verband als zou de mate van het THC gehalte in cannabis tot problematisch gebruik leiden. Als dit zo zou zijn had dit al in de jaren zeventig en tachtig gesignaleerd moeten worden van dat EN de gemiddelde hasjgebruiker uit die tijd veel heftiger blowden EN dat toen in coffeeshops cannabis werd verkocht met een hoger (tot vergelijkbaar) THC gehalte als de laatste 10/15 jaar.

De vraag is interessant hoe de veronderstelling is ontstaan als zou de mate van het THC gehalte in cannabis tot problematisch gebruik leiden? Een poging tot een uitleg!
Het was in de jaren negentig dat het gebruik van cannabis zich steeds meer vervolkste met als bijeffect dat het op gang kwam/toenam onder extreem puberende (probleem)jongeren en jong volwassenen die hun sociaal/psychische problemen wegblowden. Het was een uitvloeisel van de toenemende stress die de tijdgeest van de jaren negentig kenmerkte (wat in die tijd zich ook kenmerkte in de toename van extreem alcoholgebruik en andere meer extreme trends onder bepaalde groepen in de samenleving).
Het was dan ook niet toevallig dat in die tijd vanuit het jeugd/jongerenwerk, schoolhoofden en de eerstelijns gezondheidszorg de eerste berichten op gang kwamen over de stijging van problematisch cannabisgebruik. De fout die er echter gemaakt werd was dat deze bezorgde trend toegedicht werd aan de, in diezelfde tijd, alarmerende berichten over de stijging van het THC gehalte in Nederwiet, een nieuwe soort cannabis die vanaf ongeveer 1992 op de markt was gekomen. Ondanks dat er slechts sprake was van een inhaalslag van het THC gehalte in Nederwiet met die van de buitenlandse hasj (zie tweede alinea) bleef de veronderstelling overeind als zou het stijgende THC gehalte in Nederwiet de oorzaak zijn van de toename in het aantal probleemgebruikers. En toen vanaf de eerste helft van de nieuwe eeuw de nadruk kwam te liggen op het verslavende karakter van cannabis met daar bovenop de, overigens tegenstrijdige, berichten over hersenschade, psychose, schizofrenie, geheugenverlies, enz, groeide bovenstaande veronderstelling uit tot een publieke waarheid, als zou door het hoge THC gehalte: softdrugs haar onschuld hebben verloren en als een harddrug beschouwd moet worden”.
Met het plaatsen van cannabis met 15% THC als harddrugs op lijst 1 van de Opiumwet wordt deze veronderstelling niet alleen in stand gehouden maar zal dit ook ten koste gaan van de geloofwaardigheid van de preventie- en voorlichtingcampagnes tegen het gebruik van harddrugs; een in meerdere opzichten wel zeer hoge prijs als een aantal van de huidige, in mijn ogen verontrustende trends in het gebruik van harddrugs in ogenschouw genomen worden.

Naast bovengenoemde bezwaren leidt de 15% maatregel ook de aandacht af van een andere stof in cannabis , van die van CBD.
Het verschil is dat waar THC voor een high (piekeffect) zorgt THC/CBD voor een meer ontspannen (stoned) effect zorgt. Beide soorten hebben een aftrek onder de uiteenlopende groepen van gebruikers van cannabis. Met de invoering van de 15% THC maatregel zullen vele van beide soorten cannabis uit de coffeeshop verdwijnen met, waar het met deze maatregel juist niet om te doen is, als bijeffect dat de dwangmatige gebruiker nog overmatiger moet blowen van de nog overgebleven zwakkere soorten cannabis. Tenslotte, met het alleen nog maar mogen verkopen van zwakke soorten cannabis verliest de coffeeshop haar onderscheidende positie ten opzichte van het illegale verkoopcircuit van cannabis waar veelal ook harddrugs verkocht wordt.

Kortom, alle sectoren die uitvoering geven aan het Nederlandse softdrugs- en coffeeshopbeleid hebben baat bij het stoppen van de eenzijdige aandacht op THC. De eerste stap die dat moet bewerkstelligen is dat de maatregel van het plaatsen van cannabis met 15% THC op lijst 1 van de Opiumwet ingetrokken wordt. Met het intrekken van deze maatregel kan er werkelijk begonnen worden aan het terugdringen van problematisch cannabisgebruik.

Het terugdringen van problematisch cannabisgebruik is gebaat bij, het voor:
• Jongeren (18-): Het integreren van drugs- c.q. cannabisvoorlichting in de bestaande Gezonde Schoolprojecten naast de voor hen belangrijke thema’s zoals seksualiteit, veilig uitgaan, drank- en druggebruik, verhogen van de assertiviteit.
• (Jong) volwassenen (18+): Het terugdringen van problematisch cannabisgebruik onder deze categorie van gebruikers is het beste te realiseren via samenwerking met de coffeeshopbranche, van training van het personeel in vroegsignalering van probleemgebruik, van het verstrekken van productinformatie over de verschillen in werking tussen de soorten hasj en wiet.

Naar beide leeftijdsgroepen moet de eenzijdige aandacht op THC omgebogen worden naar THC/CBD. De ervaring in binnen- en buitenland leert dat beide risicogroepen hier positief op reageren van meer vastigheid in het dagelijkse leven, van het beter nakomen van afspraken, van minder pieken en dalen aan wisselende stemmingen ( het minder “van de wereld zijn”) enz. En ook is de hulpverlening aan dwangmatige gebruikers gebaat bij het aandacht schenken aan THC/CBD. Binnen de therapeutische aanpak van het afbouwen van de dagelijks hoeveelheid cannabis naar de uiteindelijke ontwenning kan cannabis met een evenwichtige samenstelling van THC/CBD een belangrijke bijdrage leveren in een succesvolle uitvoering van deze vorm van hulpverlening.

Met vriendelijke groet,
August de Loor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *